Настурции в ландшафтном дизайне


Настурции в ландшафтном дизайне

Настурции в ландшафтном дизайне

Настурции в ландшафтном дизайне

Настурции в ландшафтном дизайне

� � �������� ���������� ����������� �� �����

�������� � ���������, ����� ������ ��� ������ ����

�������� � ����������� �������� ��� ��������� ������ ��������� �������������. ������ � �������� �������. �������� ����� ���� ��� �����������, ��� ���������� � ���������.

������ �������� �������, ��������� �����.�������, ����������� � ������ 1,5-2 ������, ������������� � ������� ����� ��������, ����� ������ ��������� ���������. ���� � �������. ������ ���� ������ ������������ ���������.����������� � ���� �������������� �������� ���������� � �������� ���� � ������������ �� ����������. ����� ���������, �������� �����.������� ��� ��� � ����������� ���������.����������� ��������� �������� http://rusfermer.net/sad/tsvetochnyj-sad/vyrashhivanie-tsvetov/posadka-nasturtsii-vyrashhivanie-i-pravilnyj-uhod-za-nej.html .

�������� �����������

���������� ��������� ����� ����������� ��������. ���������� ����� ���������������� �� ���.

  • �������� ����������� � ���� �� ����� ���������������� � ������ ����� ��� ��������� �������� ���. �������� ��� ������������ �������� ������� ����� 10-12 �� � ��������. ������ �������� ��������� 200 ��. ��������� � �������� � �����. ��������� ������ ��� �������.�������� �������� ��� ��������� � �������� �� 60-70 �� �������. ������� �������� ��������������� ���������� �����.�������� �������� � �������� � �������� ����������� ����������� �����, ������� ��������� �������������� �������� ����� �������� ���������.�������� ��������� � ��������, ������ �������� ��������� 130 ��. �������� ���� �������� �� ��������� ������, �������������� ������� ����� ��������. � ������� �� ������ ������ ����� ����� ���������� �������� �����.

����������� �������� � ����� ����

���������� �������� ������������ �� �����. � �����-������ ���������� ����� � �������, ������ �������� ������. ������ ���������� ����� 7-10 ����.��������� �������� ����� ��������� ������� ���������� �������.

���������� ������� � �������� ����� ����� ������ ����������.����������� �������� ������������ ������� ����� ��� �������� ��������. ������ ����� ����� � ����-����, ��������� �� ���������� ����� ������. ����� �������� �������� �� ��������� ���.

������� �������� �������� ���� ������, ���� ������. � ����� ������ �������� � ����� � ������ ����������.

����� ������� �������� �������� ���������� � ������� ���� ������ ������������ ����� �� ������� ���������. ��� ���������� ����� ���������� ������������� �����.

����������� ����������� �������� ����������

���������� �������� �������� ��� ����������� � �����������. ����� �� ���������� �� ������. ����� ������ ����� ������ � ����, �� ������ (��� ���������� ������� � ���� ��������� �������� ��������).��� ����� �����, ���������� ��������� ������� ��������� ����������.

������ ��������� ��������� �� ���� ���.�������� ������ ������� � ������ �������� ��� ������������� ����� �����. ��� ������������� ������ �� ������� �������� ��������� ��� � ����.

����� ���������������� ���� ���������� ��������:

  • ���������� ��� �������� �������� � ���������� ��������������� � �������� ���������. ����������� ����� ���������� � �������� � ��������� �����������. ������ ����� � ������.�������� ������������� � �������� ���� �������� �� ����������� ������������ ���������. ��� ������� ����, �������� �������� ������������� ������.

���� �� ��������� ������ ����, ������: ��������� ����.������� ����������� ����� ����� ��� http://rusfermer.net/sad/tsvetochnyj-sad/vyrashhivanie-tsvetov/liliya-prekrasnyj-tsvetok-dlya-lyubogo-sada-kak-uhazhivat-za-liliej.html .

���� �� ���������

�������� ���������� ������������. ����� ������������ ��������� � �����������. ���� ����������� � ������, ���������, ������������� �����.� ������ ������ ���������� ������������ ����� �� ������� ���������, ������� �������� ����� � �������.������ �������� �������� ��������� �����, ��� ����� ���������� ��������� ����� ��� ����.��� ���������� ����� �������� �������� ������, ���������� ��������.

��������� �������� ������ ����������� ���������� 3-5 ��� �� ����� � ���������� � ��� ������. ��� ��������� �������� ������� ��������� ��������.

��� ��� �������� ������� �������� ����������� ������ � �����������, ���������� ��������� �� ���� ���� ����������� �����. ������ ������ �������, �������� 10-15 ��. ������� �������� ������� �������� � �����.�������������� ����� ����������� �������� ��� �����, ��� ������ ������ ��� ����, ������� �������� ������ ��� ��� ����. ������, ������ �������� �� ���� ���������� ������ ���� ������, ����� ������ �������� ��� �������.������ ������ ����� �� ���������� � ����� ����������� ��� ��������� ������ �� ���� http://rusfermer.net/sad/tsvetochnyj-sad/vyrashhivanie-tsvetov/mnogoletnyaya-malva-koroleva-priusadebnyh-uchastkov.html .

��������, ������ �������!

����������� ������? �������������� �� ���������� ����� �� RSS, ��� ������� �� ������������ � ��������, ��������������, Facebook, Google Plus ��� Twitter. �������������� �� ���������� �� E-Mail: ���������� �������!

���������� �� ���� ������ ���� ������� � ������� ���������� ���� � ������� ������ � ������ �����. �������!

�������� �����������

��� e-mail �� ����� �����������. ������������ ���� �������� ��� ��������: ���������� ��� ����������� � ����������� �� ����, �����������.��������: ��� ������ ����������, ����������� ������������� � ������������, ������� ������� �������� �������� �������.

��������� � ��������� ��������. �������� ����� ���� ���� ������� ���������� ������� �����������, ������� ��� �������� ��������� � �������. ����� �������� ����� 25 �����.

��� �������� �������� ������, ������� �� 30 �� 90 ��. �������� ������� ��������� � ������� ������� � �����. ����� ��� ������ ����� ��� ����� � ���������.

  • ������ ��������: �������� �������.����� �����������: ���������, ���, ��������� �������. ����: �������� �� ��������� �� ������������ �����.������� ���������: ���������.�����: ���������. ����� ������ ���� �� ����� �������.���� �����: �������.

��� �����: ��� ����������, ��� � ����������� ���� ����� ������ ����������� � ������� ������� �����. ��� ������ ���� ������ �������������.

���������: ��������, ������� � ���� �� ������� ������� ������������ ��������, ��������� �� �������� ��������� � ������ ������������ �����.�����������: �������������� ��� ����� ��������.

������ ����������� �������������� ���� ������� ������ ��� ���������������� �������� ������ ��� ������. ����� ���������� ����� ������ ������� ������ � ������ �����.

��������: �������� ��� ���������� ����� �� 5 �� 15 �� � ��������, �������� � ����� �������, � ������ ����������� � ����� ����������� ������-���������� �������. ���������: �������� ����������� � ���������� ������������ ��������� ������������, �� ����� ��������� � ��������.

�������� � ����������� �� �����

����� �� ������ ���������� ��� �������� ���� ������� �����. ����� �������������� ������� ������ ���������� ���������, ���� ��� �������� �� ������. ����� ����� �� ��������� �������, ����� �������� (��� ����������� ���� ���� �� �������).

�� ������� ������ ������ ���� ��������� ���������. ������� ���������, ��� ��������, ����������� �� ����� ������� �� �������� �����������, ����� ������������� �����, ������� ����� ���������� � �� �����, � �� �����, �������� �� ��, ��� ������ ���� ������� � ������ ��������.

������ �� ����� � ��������� ��� ����������� 21-24 �C. �������� � ������� ����� ������� �������, � ������ ������� ��������� �� ��������� ������ ��������� �����. ������ ���������� ���������� � ������� ��� �������� � ������ � �������� �� ������ � �������, �������� �����.

����� ������ ������������ � ����� ������� ������, ����������� ������� ������������ ���������� �������.

�������� � ������� � ����

�������: �������� ���������� ������ � ���� ����� � ��� ������, ���� ������� ����� �����. �� ������������� ����� ������ ������� ������, ���������� ��������� ���������� � 15 ��.

����� �� ������ ���������� �������� �������� � ���������� ��������� ������� ����� ��� ������. ��� ������ ����� �������� ��������, ����� ������� ������ ���������.������ � ��������� �� �����: �������� ������ ������ ����������� ����� �������� ��������.

����� ����, ������ ������ ������� ������� ������ ������. ���� �� ������������� �������� �� ���������� � ���, �� ������� ������� ������ ���� ����� ��, ����� ��� ���� � ����������.

��������, ����������� ������� �� �������� ������ ����������, ����� ����������� �����, ���� ������������ ����� 8-������������� ����� ��������. ����������: �������� ���������� ����� ������������ ��� ������ ������.

����� �������� ���������������� �������� �������� ����������. Ÿ ����� ��������� � ������ �������, ������� ��������� ��� ������� �������, � ����� �� ����� ���������� ��� � ������ ��������, �������� ����. �������� ��������� ��������� ���� ���� ��������:

�������� ���������� - Rudbeckia Hirta

����� �������� ��� ��������� �������� �����. ����� ����� ���� ����� ����� ����� �����, ��������� ������, ���������� ��� ���������-�������� ����������, �������� ����� 7 �� � ��������.

���� ���� ��������� ������� ������� ������������� ���, ������, �����������, �� ��� ���������� � �������� ����������� ��������, ��������� � ����������� ����� �������� �� ����� ���������, ��� � ������.���������� �������� ���������� ������ ����� ����������� � ����� ���� ����� � �������, �, ��� �������, ��� �������������� ������������ ��������. ���� �������� �� ������, �� ��� ���������� ����������� ����������.

���� ��� �������� � ������, � �������� ��� ������� ��������. ��� ��������� ������ ��������� ���������. ������� �������� ������, ��� ����� ������ � �������� ����, � �������� ��������� �� �����.

������� ��� ����������� ��������� ����.

�������� ��������� - Rudbeckia fulgida

���� ��� ��� ����� ���������� ��������� � ��������������� �� ���������� ��������, � �� �� ����� �������, ��� ������ � ����, ��� ����� ����� ���������-����� ������� � ��������� 10 �� � ��������. ����� ��� ����� �������� ������ ���� �������, �� �� ������.

����������� �������� �� �����. � ������ ������������ �� 45-60 ��. ������������ ���� �������.

  • ����� �� ��������

    ��������

�������������� ��������: ���� � �����������

������� ��������

�������� (Rudbeckia) - ��� ��� ����������� �������� ��������� �������� (Asterceae). ���������� ����������, ��������� � ����������� ���� ����� ���������� ��������. ������� �������� �������� ������ �������� �������.

����� ��� ��������� ������ ����������� �� ������, ��� ���� ��������� ���� ���������. � ����� �������� ������� �����.

������ �������� �������� - ����������� �������.����������� �� ������ ����� ���������� �������� ��� ������������ ��������, �� � �������� ������ �������������� ������ � ������. � ������ �������� ����� ��������� ������ ����������.

� �������� �������� ������ �������� ��������� �����. � ��������� ����� �������� ���������� ��������� �������� ������������� ����� ��������.������, ���� �������� �������� �������� �� ����� ������.

�� ����� ����� ������� ����������� ����� �������� ��������� ��������, ������ � ����� ��� ����� ��������, � ������� �������� ������� �������: ���� ��� �������, ���� �������� ���� ���, ����� �������� ����� ������� � ��� �� ��� ���, ���� ���������� �������.����� ����������� ����� �������� ���������� �������� � ������� �� ��������� �� 2-3 ������. ������ � �������� �������� ��� ���������� �����, �� 20 �� � �����.

������ � �������� �����, ����� �������, �� 10-15 �� � ��������, ��������� � ��������-�������� ����������� ������ ��������� ����� �� ������� ���������. ��������� ����������� ����������, ���������-������, ��� � �������� �����������, �������� �����������, �������� ���������, ��� �����������, �� ���������-������ �� �����- ��� ������-����������, ��� � �������� ������������� ��� �������� ����������.

���� ��������

�������� ������������� (Rudbeckia amplexicauli) - ����������. � ��� �������� ������� ����, ��� ����� ����������� �������. ������ � ���� �� ��������.

�������� ���������� (Rudbeckia laciniata), ��� ���������� ������� ����, � ������� �������� ������, �����������. ������ � ����-�������.�������� ����������� (Rudbeckia nitida) - ���������� �� �������� ��������� ������� ����������, �����������.

�������� - ����-������.�������� ��������� (Rudbeckia fulgida) - �����������, ������ � ����-�������. ����� ����������� �� ���� �����-����������, ����� ������ ��������� ������.�������� �������������(Rudbeckia heliopsidis) - ���� ��� �������� ������������ � ����� �������.

�������� ���������� (Rudbeckia hirta) - ����������, �� ����� ���� �������� ����� ������ ������������ ������, �������� �������� �����������. ������ � ���� �� ����������.��� ���� �������� �������� ��������. � ���� � ���� ��� ������ �������� ����������� (Rudbeckia nitida).

����� ��������. ��������� ��� �� ������������ �� ������ �����. ������� ����������� �� ����� �����, � �� ������ ����� ������������ �� ��������� ��������.������ � �� �������� ����� � ����� ��� ���������� �����.

� ������ ��� ��� � ���� �� ������, � � ��� ��� ������. �� ��������� ��� ������ ��������, ��������� ��� � �� �����������. ����� ������ �������� � ���� ���������.

� ������� �������� ��������, � ������ ����� � ���������, ��� ������. ������, ����� � ��� �������� �������� �� ���� ������, � ���� � ��������, ��� �������� ��������� ��������� � ����� ������.� ���� ���� ��������� ������ �������� ���������� (Rudbeckia hirta).

��� ���������� ��������. �� ����� ������� ���������� �������� �������� �� ���������� ����� ������.

����������� ��������

���������� �������� ����� ����� ���������� ����� �������. ��� ������ ����� ��������� �����-������ ������ ������� �������� ��� � ����� ���� - ����. ������� ���������� � ������� ����� �������� ���.

� ��������� ���������� ������ ������ ��������� ������ ����� �������� �����. ����������� ����������� ������� ��� ����������� ����� 18 �C. ������ ���������� ����� 10-15 ����.

����� ������� �������� ���������, �� ����� ���������, ����� ��� �������� ����������� ���������, �� ������ ���� �����.� ����� ��� - ������ ���� ������� �������� ����� ���������� �� ���������� ����� � �������� �����. ���� ����� ����� ���������, �� ������ ����� ����� ��������� ������� �������� �� ���� ����� ������ ����������.

�����, ����� �������� ��������, �� ��� �� ������� ���������. ��� ���������� ������ ������ �� �������. �� ���������� ������ ����� ������ ������� ������� � ����������� �� ������������ � ����������� �������.

� ������ ���� ������ ���������� �������� ����� ���� ������ �������. ����� � �����, �������� ������� ����� � ��������� ���������� ���������-�������� ��� ����������� �����.�������� ���������� �� ������������� � ������.

��������� ������ �� �����, � ���� �����������, �������������, ���������� ������. �������� ����� ������ � �� ��������� �����, � ���� � ����. �� ��������� ����� �������� ����������� ������ �������, �������� � ������ ����� ������.

�������� ������� (� ������� ������������ ��������, ����� ����� - ������� � ����������� �����). ���� �������� �������� � ��������, ������ �������� ����� ���� ����� ���������, �������� �� ��������. �������� �������� ����� � ����� ���������������.

������� ������� � ���� - ������. �������� ������ ���������� �� ���������.�������� ��������� �������� - ��������� ����, ������, ��������� ������������� ���� � ��������.� �������� �������� ��������� �������� ��� ����������� ��������.

�� ����������� �������� ��������� ������� ����� � �� �������. �, ��������, �������� �������� �� ������. ��� ������ ��������� ����� �� ��������. ������, ��������, ��� ����������, ��� � �����������, ��������� ������������ ���������.

����� ������, ������ ��������, ���������, ��������� ������� �������.�������� ��������� ��������� � � �������� �������, � � ��������� ��������, � � ��������� � ������� ������������� ( �������, ����������, ����������) � �������������� (��������, ���������, �����������, ����������).����������� �������� ������ � �������� ����������� �������. ������� ������, � ������, �������� � ��������, �� ��������� ��� �������������� ������.����� �� ����������� ����������� flickr.com: wendymerle, Chivers67, annemiel, vanaspati1, roselover, reinap, andreeatecky, nolansmanned, Alexlotl, gripspix (The Grumpy Grampa), GoSloMo54, daisyglade, Rose's Valley (Chantal van Montfort), Muffet, Roselea, Seattle Roll, andreeatecky, nelights, StephanieMcArthur, Stephen Birch Photography, No?l Zia Lee, alexey05, TheSeedDen, Shadow Hunter, princer7, Jakeyz63, durtcom, BONAP, Shadow Hunter

����������:

������ �������� �����

��� � ����������� ��������, ������������ �� ������������ ��������, �������� �������� ����������. ��� ����������, ��� � ����������� ����� ���� ��������� �������� ���� �������� �� �������� �������� �������.

����� ����, ��� �������� ������ ��������� ������� (������� � ������ ����� �������� ��������� ������), ��� ���������� �������. ����� �������� ����� ������� ����������� �������������, ��� ��� ��� ����������� � ����������� �������, ��� ����� � �������� �������, ������� ������������ � ���������. ������� �� �����������, ��� ��������, ������� � ���� ������� ����� ������� ����, �������� ����� �� ����� ���������������� ��������� �������.

����� � ������������� ��������

�������������� �������� �������� �����, � ����������� ������ �� ��� � ������������� �������� ������ ������� �������� ������� ����������. ����������� ����� ���������� ��� ������������� � ����� ����� � ������ ������ �����, ��� ����� ����� ����� ��������� ���������� ������ �������, ��� ������������ �����.� �������� ��������� ������ ����� ������� ���������:

  1. ��������� ��������, ������� ������������ ����� ����������� �����, ����������� � ������ 70 ��. �������� ����� ����� ������ �� ������� �������, �� ������ � ������������ ����������, ����������� ������ � �����-���������� � ������-����������� �����, � ������ ����������� �����������.����������, � �������� � ��������, ��������� ������� ���������. ���� ���� ���� ������� ������ ������ ��������������, ������� ���������� �� ������ �������, �� � �������� ���������� ������. �������� ���������� ����� ���� ������������ �������������, ������������ � ������������� ����������. � ������ � ��� � ���� ����������� ��������� ��� � �������� ������. ���� ����� ������ ��������� �����������, � ����������� �� ����� ������������� ��� ��������, ��� � ���������.���������. ��������� ���� ���� ������ ����� ��������� ������ (�� ����). ����� ������������� ������������ � ���� ������ ������, �� ������ �������� �� ��� ������, ��� � ����������� ����.

����� ����� �������� ��������� ���������� � ����� ���� ��������. ��������� ������ �������� �������� � ���������, �������� ������ ����� ��������� ����� �� �� ������������. ������ �� ��� �������� � ������ ����, �� ��� ���� � ������� �������� ������� �� ������ ������ ��� ��������� � ��������� ��������.

����������� ������

�������� ������������. ����� ��� �� ����������� ����� ��������� ���� � �����. ��� �������� ���������� �����. �� ��� �� ������� �� ������ �����������, �������� ����������� ��������, � ���� ������ ���� ����������.�� ������� �������� ����� ���������� ����� ������� � ���������, ����� ���� ��������.

� ��������� ��������� ����� ������� ��������� ������������ ����� ������ � �������� ������� �����.

���������� ����� ���������� ������� �������� � ��������, �������, ����������, ������������, � ����� ������������� ���������.

��� ��������� �� �������

����������� �������� ���������� ��������. �������������, ������� �������������� ���� ��������� �������� �� ������� ��������� ������� �����. � ��������� ������� ��� ����� ��� � ��������� ���������, ��� � �� ������ �����.

���������� ���������� �������� ��������, ����� �������������� �������� ���� �����. �������� ��������������� ���� ���������, ��� ���������� ��������, � ��� ����� �������� ������ � ���������� ���� ���������� ���������� ��� ���������� ������.

����� ����� �� �������

��������, ������� ������� �� ���������� ������ ����������, ������� ��� ���, ���� ��������� ����������� ����� ��� ������. ��� ����� ��� �������� ��������� �� ������.� �������� �������� ����� �������� ������ � ����������� ����� ��� ��������� �������.

����������� �����, ����� ����� ���� ��������� �������, ������ �������� ������. ������� ����� ����� ����������� �������, �����, ���������� ������ ��� ������, ������ ��������.����� ����, ��� ������� ��������� �������, ������ ����������� ������.

������������� ������ �� ���� ����� ����� ��������� ��������� ����� �����, ����� ���� ��������� ����� ��� ������ �������������� � ������� ������� (�������) ��� �������� ����������� �������. ���� ������� ����� ��������� ���������� ����, ���������� ���������� ����������, ������������� � �������� ����������, ������ ������ �������� ����� ����� ������� ����� 12-14 ����.�� ���������� ����� �������� � ���� ������� ����� ���� �������� � ����� ���, ���� ������ ����.

������ ����� ���������� ������ ����� ����������� ������ ������, ��� ��� ��� � ���������� ����������� ����� �������������.

�������, ������������� �������� ������ �� ��� �� ��������������� ���� ������� �������� �����������.

����� ����� �� ������

�������� ����� ������������ � ������ ��������, ������� ������������ ����� ������ � �������� ����� � ���� ��� ������ ����. ����� ����� �� ������ ���� �� ������ ������� � �������� ��������.

�� ����������� ����� ������� ��������������� ������� ����������� ���������� ��������, ����� ���� ������ ���������� ������ ���� �����. ����� ����� ���������� ���������, �������� ��� �����.����� ������� ���� ���������� ��� � �����.

�� ������� ������ ���������� ��������� ������� �������, �� ������� ���������� �� ��������� ��� ������ �������� �����. ����� ������� � ������� ���� ��������� ����� ������ �������� ��������.

����� � ��� ����� ������������ ������ ��������, ������� ����� ���� ������������ ��� ����������� ���������� ������. ��� ����� ��� ����������� �������� �������� � ���������.

��� ��������� �� ����������

� ���� ����, ��� �������� �� ���������� � ���������� ���������, �� ����� ���������� ������������ ������� �����������. �������, � ���� �� ������� ����� ����� ��������:

  • ������������� �����. �������� ����� �����, �� ����� �������� ��������� � ��������������� ������, ���� ����� ������������ �� ��������� ��������. �������� ����� ����� � ������� ��������� ����� ��������, ����� �� ������� ���� ����� �������� ��� ��������.���������. � ���������� �������� ����� �� ���������. �� ��� �� ����� ������ ���� 2 �� ����� ���������, ����� �������� ����� �� ������ �����, � ����� �� ����� ������������ ������. �������� ��� �������������� ���� �������� ������� ��������� ��� �������� ��������, ������� �������� ������ � �������.�������. ����������� ���� �� ��������� �� �������, �� ����� �������� � �� �������. ������ ��������� ��������� ��������, ����� �� ������ ��������� �������������� ��������, �� � ����������� �������� ������ ��������. ���������� ���� ����� ���������� ������� �� ���������� ����� ������. � ����������� ������������� ����� �������� � ��� ���������� � ����. ��� ����� ������ ����� ������� ��� ������ � �������� ����� ������ ��� ��������.

�������� ��� ��� ��������� �������, ������� � ���� ������ ��� ��� �� ������ ��������, �� � �������������� ���������. ��� ���� ��� ������� ����� �������� ��������� �������, ��������� ���� �� ������� �����.

���������� � ��������:

�������� �����Источник: http://sad0vodu.ru/rassada/rudbekija-odnoletnjaja-vyrashhivanie-iz-semjan.htmlНастурции в ландшафтном дизайне

Настурции в ландшафтном дизайне

Настурции в ландшафтном дизайне

Настурции в ландшафтном дизайне

Настурции в ландшафтном дизайне

Настурции в ландшафтном дизайне

Настурции в ландшафтном дизайне

Настурции в ландшафтном дизайне

Настурции в ландшафтном дизайне